دکتر اسفندیار حسنی مقدم با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رزومه ای درخشان به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد

SuperUser Account 0 18
RSS
12345678910انتها
دی ان ان