پیشگیری:

 • اصلاح نظام اداری

اعمــال اصــلاحات در ســازمانهای دولتــی از جملــه اصــلاح و بهبــود تـشکیلات سـازمان تقویـتهـا، نظـام بودجــهریـزی، مــدیریت مـالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمـد و اقـداماتی از ایـن قبیـل مـی توانـد در کاهش عرضۀ فساد اداری مؤثر باشد . این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان را در تصمیم گیری تعدیل نمایـد، ارتبـاط مـستقیمارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سـرعت انجـام کارهـا را افزایش دهد و از ایجـاد روابـط بلندمـدت بـین کارمنـدان و مراجعـان جلوگیری نماید.

 • مقررات زدایی

با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شـود تـا افـراد یـا بخـش خصوصی به روشهای ناسالم بـرای انجـام کارهایـشان متوسـل شـوند، قوانین و مقررات پیچیده و در برخیموارد نیز غیـرلازم اسـت؛ از ایـن رو مقررات زدایی به معنـای حـذف، کـاهش در مقـررات و یـا تغییـر رویـههـا و دسـتورالعملهای اداری جهـت تـسهیل گـردش فعالیتهـا در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و براساس ضرورتها و الزامات، مــیتوانــد بــه تعــدیل ســطح تقاضــای خــدمات فــساد اداری کمــککنـد

 • سیاست زدایی از نظام اداری

با توجه به این که هریک از انواع فساد اداری ناشی از زمینه های خاص است؛ از این رو سیاسـت زدایـی از نظـام اداری مـی توانـد بـه کاسـتن انواعی از فساد اداری منجر شود که در نتیجۀ مـداخلات و ملاحظـات سیاسی اتفاق می افتد

 • جلوگیری از فساد استخدامی

فساد استخدامی به معنـای اعمـال تبعـیض و عـدم توجـه بـه معیارهـای شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای کارکنان، محـیط سـازمانها را برای رشد فساد آماده می کند؛ چرا که این امر به ایجاد شبکه های غیـر رسمی در سازمان کمـک مـی کنـد و از طریـق کاسـتن از هزینـههـای مبادرت به فساد اداری عرضۀ فساد را افزایش مـی اسـتقرار نظـام . دهـد متمرکز گزینش و شفافیت در فراینـد و نتـایج انتخـاب و نیـز برقـراری سازوکارهای منطقـی و روشـن در انتـصابها و ارتقـا ی درون سـازمانی میتواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدود سازد

 • افزایش حقوق و مشارکت نظام اداریکارکنان

تحقیقـات نـشان مــیدهــد بخــش عمــدهای از تخلفــات اداری ریــشه درتنگناهای اقتصادی داردکه به طور طبیعی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کارکنان به کنترل بخشی از فساد اداری کمک خواهد نمود . از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلـف ، بهبود حقوق و مزایا کارکنان کم درآمد گام مهمی در تحقق جامعه خالی از فساد اداریاست.

نظارت:

 • شفافسازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی
 • افـزایش رضـایتمندی خـدمتگیرنـدگان و احقـاق حقـوق و احترام به ارباب رجوع
 • برقراری نظام شایستهسالاری در انتخابها و انتصابها
 • بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی
 • بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان
 • تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتـی بـا رفـع موانـعانحــصاری در فعالیــت هــای اقتــصادی، اجرایــی و توســعه کشور
 • تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبـارزه بـا فـساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیـتهـای سازمانهای دولتی و عمومی

کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هـایی کـه سـازمان مـدیریت و برنامهریزی کشور پیرامـون مـوارد ذیـل تنظـیم و پـس از تـصویب در شورای عالی اداری ابلاغ می نماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها بـه عمل آورند

 • کوچکسازی و کـاهش تـصدی گـری دسـتگاه ها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری و بـه طـور همزمـان گـسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت
 • ساده سـازی و رفـع پیچیـدگی هـای غیرضـرور در سـاختارها، فرآیندها ، مناسـبات و بوروکراسـی حـاکم بـر دسـتگاههـا و گیرنـدگان بـا کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خـدمت تأکید بر تسریع در انجام امور
 • شفافسازی حیطه وظایف، اختیـارات و نحـوه انجـام امـورو فعالیت های واحدها و دسـتگاه اجرایـی بـا تأکیـد بـر توسـعهآگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظـایف و تکـالیفمربوط به کارکنان واحدها و دستگاه
 • بهبود نظام های جذب و به کـارگیری کارکنـان بـا تأکیـد بـر ورود و حضور شایسته ترین افراد و ایجاد نظام هـای تـشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهـت تداوم خـدمت کارکنـان و بـسترسازی آموزشـی و فرهنگـی لازم برای افزایش سـطح اخـلاق و وجـدان کـاری کارکنـان دستگاه ها
 • ارتقای ســطح برخورداریهــای کارکنــان و بهبــود کیفیــت زندگی آنان به ویژه منطقـی نمـودن سـطح حقـوق و مزایـای کارکنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقـش و کیفیـت عمـل آنان
 • بهبود و افزایش پاسـخگویی در قبـال تـصمیمات و اقـدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مـردم از آنهـا بـا همکاری رسانه های جمعی از جمله سـازمان صـدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایران
 • تعیین شاخص های استاندارد فعالیت، شاخص های سـلامتی و رتبه بندی دستگاه ها جهت سنجش میزان سلامتی آنها

مقابله با فساد:

 • بازنگری در اهداف، رسـالتها و حـدود وظـایف و مأموریـت هـای دستگاهها با هدف کاهش تصدی گری دولتی
 • تاکید به ارزیابی عملکرد دستگاهها براسـاس وظـایف و مأموریـت واهداف بلندمدت و کوتاه مدت آنها
 • بازنگری درقوانین ومقررات به منظور الـزام مـدیران ودسـتگاههای دولتی به پاسخگویی درمقابل عملکردشان
 • افزایش سطح آگـاهی هـای مـردم از تـصمیمات وسـاز وکارهـای (شفافیت) دولتی و افزایش نظارتهای مردمی
 • ایجاد عزم ملی برای کاهش فساد اداری و اقتصادی ازطریق جلـب اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حکومتی
 • توسعه منابع انسانی بعنـوان مهمتـرین رکـن تغییـر و تحـول درنظـام اداری و افزایش خودکنترلی آنها

7- تاکید برافزایش حساسیت به فرهنگ سازمانی بعنوان عامـل اصـلی درموفقیت وشکست سازمان ها

 • شـفاف سـازی قـوانین ومقـررات وجلـوگیری از انحـصار درارائـه خدمات
 • اصلاح فرآیندهای سازمانی و اسـتقرار سیـستم مـدیریت کیفیـت دربخش دولتی
 • برخورد به موقع و قاطع با عوامل فساد اداری