لیست اعضا کمیته بهره وری سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

 • سید عماد شاهرخی: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان (رئیس کمیته)
 • غلامعلی فتحی: معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان (دبیر کمیته)
 • میرحسین بیرانوند: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان (عضو)
 • عظیم دادگر: معاون توسعه بازرگانی سازمان (عضو)
 • جهانی میر: مدیر شعب بانک کشاورزی استان (عضو)
 • صیداحمد مرادی: مدیر صنایع کشاورزی سازمان (عضو)
 • حسین میردریکوند: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان (عضو)
 • سید احسان موسوی: رئیس نظام دامپزشکی استان (عضو)
 • فتح‌اله رفیعی: مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان (عضو)
 • حجت‌اله بیرانوند: مدیر کل غله و خدمات بازرگانی (عضو)
 • کامران ساروقی: رئیس نظام صنفی کشاورزی لرستان (عضو)
 • علی یوسفوند: کارشناس برنامه‌ریزی سازمان (مسئول دبیرخانه)
 • زهرا امیری: نماینده مدیریت هماهنگی و ترویج کشاورزی سازمان (عضو)
 • کیانفر پیامنی: نماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان (عضو)
 • رضا پهلوانی: عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان (عضو)
 • حدیث نصرالهی: نماینده مدیریت تعاون روستایی لرستان (عضو)
 • نعمت‌اله ساکی: نماینده اداره کل شیلات لرستان (عضو)
 • صمد خوش‌صفا: نماینده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی لرستان (عضو)
 • ابراهیم جاپلقی: نماینده اداره کل امور عشایر لرستان (عضو)
 • فاطمه باقری: نماینده مدیریت امور اراضی سازمان (عضو)
 • رضا سوخته‌زاری: نماینده معاونت امور دام سازمان (عضو)
 • محمودرضا ولدی: نماینده معاونت تولیدات گیاهی سازمان (عضو)
 • صادق ویس‌کرمی: نماینده گروه نوسازی و تحول اداری سازمان (عضو)
 • ناصر کوهنشین: نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری (عضو)
 • امین هوشیاری: نماینده آب و خاک و فنی و مهندسی سازمان (عضو)
 • بیرانوند: نماینده اداره کل دامپزشکی استان (عضو)
 • بهرام بیرانوند: نماینده شرکت خدمات حمایتی (عضو)
 • حسن نوری: نماینده شرکت پشتیبانی امور دام استان (عضو)