سمت: مدیر هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی

نام و نام خانوادگی: یوسف آروان

شماره تلفن: 06633223902

پست الکترونیک: tarvij@ajlorestan.ir