سمت: مدیر امور اراضی

نام و نام خانوادگی: بهرام میردریکوند

شماره تلفن: 06633222063

پست الکترونیک: arazi@ajlorestan.ir