سمت: مدیر آب و خاک

نام و نام خانوادگی: بهمن فریدونی

شماره تلفن: 06633225636

پست الکترونیک: ab@ajlorestan.ir