سمت: معاون بهبود تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی: ناصر نجیب زاده

شماره تلفن: 06633225637

پست الکترونیک: dam@ajlorestan.ir