سمت: معاون بهبود تولیدات گیاهی

نام و نام خانوادگی: جواد صالحیان

شماره تلفن: 06633225636

پست الکترونیک: giahi@ajlorestan.ir