سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی: حشمت خوش صفا

شماره تلفن: 06633223206

پست الکترونیک: toseae@ajlorestan.ir