سمت: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

نام و نام خانوادگی: غلامعلی فتحی

شماره تلفن: 06633220108

پست الکترونیک: barname@ajlorestan.ir