سند راهبرد مشارکت

1-راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

در این رابطه جستجوی پیشرفته ،اجرا در کلیه مرور گرها و دستگاههای قابل حمل و همچنین قرار داشتن لینک های پرکاربرد و مرتبط  بطور کامل رعایت گردیده است.

2-راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت وتاریخ های بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوی خدمات  الکترونیک و نیز آمارو نظر سنجی ها در تارنمای سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بطور کامل ارائه شده است.

3- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهای خدمات الکترونیک و همچنین ارائه سامانه های ارائه دهنده خدمات به مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبری مجزا نیزبرای نمایش  مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.

4- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما

در تارنمای سازمان با استفاده از نرم افزار مناسب و راهنمای آن  امکان پشتیبانی از افراد کم توان وجود دارد ودستورالعمل  بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاری رعایت گردیده است.

5- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

در تارنمای سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان سوالات متداول، پیوندها و وجود کانالهای اطلاع رسانی ودر نهایت اخبار ومزایده ها و اطلاعیه های مهم وجود دارد.

6-راهبرد مشارکت در بیانیه حریم خصوصی

در این تارنما بیانیه حریم خصوصی وجود دارد

7- راهبرد بیانیه سطح توافق خدمات

در این تارنما بیانیه سطح توافق  خدمات نیز وجود دارد

 

دی ان ان